Vredegerechten Antwerpen

Openingsuren


Behoudens andersluidende bepaling zijn de griffies van de hoven en rechtbanken voor het publiek toegankelijk alle werkdagen van 08.30 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 16.00 uur.
01

Dit is het gemeenschappelijk gedeelte van de 23 vredegerechten van het arrondissement Antwerpen. Onderaan vindt U de adressen van de afzonderlijke vredegerechten.

lees meer lees minder
02

Vanaf 1 december 2019 gelden de nieuwe kantongrenzen - Klik hier.

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerechten Antwerpen

Kantons

Vredegerecht Antwerpen 1
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Antwerpen 2
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Antwerpen 3
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Antwerpen 4
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Antwerpen 5
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Antwerpen 6
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Antwerpen 7
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Boom
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Brasschaat
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Deurne
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht eerste kanton Mol-Geel
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht eerste kanton Turnhout
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Heist-op-en-Berg
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Kapellen
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Kontich
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Lier
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Mechelen
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Merksem
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht tweede kanton Mol-Geel
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht tweede kanton Turnhout
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Westerlo
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Willebroek
Vredegerechten Antwerpen
Vredegerecht Zandhoven
Vredegerechten Antwerpen

Vredegerechten Antwerpen

Voorstelling

Welkom

Welkom op de website van de Vredegerechten van het arrondissement Antwerpen.(Provincie Antwerpen)

De adressen evenals andere specifieke informatie van de vredegerechten kan U terugvinden op hun webpagina.

Onder de rubriek organisatie vindt U een link om uit te zoeken in welk kanton u woont of gevestigd bent, informatie over de openingsuren en het algemeen reglement van de vredegerechten en politierechtbank Antwerpen.

Onder de rubriek inlichtingen vindt U informatie over het verloop van enkele procedures en een suggestie- en klachtenformulier.

Onder de rubriek formulieren vindt U blanco documenten die U kunnen helpen bij het instellen of voeren van een procedure.

Beleid

De 25 vredegerechten zijn een onderdeel van "de vredegerechten en de politierechtbank Antwerpen".

Dit grote korps (25 vredegerechten en een politierechtbank met 3 afdelingen, 26 vrederechters en 19 rechters in de politierechtbank) wordt geleid door een Voorzitter die in haar beleid wordt bijgestaan door een ondervoorzitter en een hoofdgriffier.

Voorzitter, ondervoorzitter en hoofdgriffier vormen samen het directiecomité.

Disclaimer

Deze webstek werd opgestart met als doel de rechtzoekende op eenvoudige en duidelijke wijze wegwijs te maken in de werking van het vredegerecht.

Dit betekent echter niet dat u zich tot het vredegerecht kunt wenden indien u juridisch advies wenst te bekomen. Het is aan magistraten en griffiepersoneel bij wet (art. 297 Ger. W.) verboden juridisch advies te verstrekken. Indien u hieromtrent toch correcte info wenst te bekomen richt u zich best tot een advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder...

Op 21 oktober 2002 antwoordde de Minister van Justitie op een parlementaire vraag dat het ter beschikking stellen van blanco verzoekschriften niet valt onder het verboden consult uit art. 297 Ger.W.
 

Op de site worden enkele formulieren ter beschikking gesteld die als voorbeeld kunnen dienen.

Het gebruik ervan geschiedt op eigen verantwoordelijkheid.

Bij neerlegging op de griffie dienen ze de originele handtekening te dragen.

De wetgeving is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Een actuele volledigheid ter zake kan dan ook niet gegarandeerd worden.

Deze webstek is steeds voor wijzigingen vatbaar. Nuttige tips zijn altijd welkom.

Organisatie

Gebiedsomschrijving

Wil je weten in welk kanton je woont of je firma gevestigd is, klik hier

De volledige gebiedsomschrijving per kanton voor de vredegerechten Antwerpen vindt u ook hier (blz. 116544-116546)

Reglementen

Hieronder vindt U in PDF-formaat het bijzonder reglement van de vredegerechten en de politierechtbank Antwerpen.

Dit reglement is van toepassing vanaf 1 september 2015.

Hieronder vindt u in PDF-formaat het bijzonder reglement van de vredegerechten en de politierechtbank Antwerpen.

Dit reglement treedt in werking op 5 februari 2018.

Coronamaatregelen

Vredegerechten en politierechtbanken van de Provincie Antwerpen en de COVID-19 pandemie

Verderzetting activiteiten vanaf 2 november 2020

Vrederechters en politierechters zijn ‘nabijheidsrechters’. Heel wat mensen komen hun zaak er zelf bepleiten, of vergezellen hun advocaat. De zittingzalen zijn dan ook doorgaans goed gevuld.

Van in het begin van de coronacrisis proberen wij om alle belangen te vrijwaren: een correcte dienstverlening met oog voor de gezondheid van de burgers en advocaten, maar ook van het griffiepersoneel en de griffiers die hen te woord staan en van de rechter.

Deze crisis mag er niet toe leiden dat mensen bang zijn om gevolg te geven aan een oproeping, verstek laten en zich niet verdedigen.

Ondanks de herintroductie van een gedeeltelijke lock-down vanaf 2 november 2020 blijft Justitie een kernactiviteit en blijven ook de Vredegerechten operationeel.

Op de griffie:

Om de gezondheid van onze werknemers te garanderen, wordt de fysieke toegang tot de griffies beperkt tot het strikt noodzakelijke:

- alle contacten met de griffie dienen te gebeuren via email, telefoon of per post.

- Indien toegang tot de griffie noodzakelijk is, wordt slechts één persoon tegelijk tot de griffie toegelaten (het dragen van een masker en het respecteren van de afstandsregel in het algemeen zijn verplicht).

- Het neerleggen van verzoekschriften, brieven, conclusies, rapporten en andere documenten gebeurt via de brievenbus van de betrokken rechtbank of via het centraal onthaal wat het justitiepaleis in Antwerpen betreft of via e-deposit dan wel mail. De mailadressen vindt u op deze site; link naar e-deposit: https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login

- Om fysiek contact te vermijden, worden partijen verzocht hun documenten vóór de zitting neer te leggen.

Op de zitting:

De zaken werden vastgesteld per tijdsblok. Wij vragen met nadruk dat iedereen stipt op het voorziene uur aanwezig is. Wie een advocaat heeft, moet deze onmiddellijk verwittigen van het uur van oproeping.

Wanneer u een advocaat heeft, zal die u op de zitting vertegenwoordigen; u hoeft dan zelf niet te verschijnen.

Schriftelijke verschijning op de inleidingszitting is aanbevolen indien er akkoord is over conclusietermijnen of schriftelijke procedure conform artikel 755 Ger.W.

Wie niet verschijnt (persoonlijk hetzij vertegenwoordigd door de raadsman) en waar geen akkoord is over conclusietermijnen of uitstel, kan dus bij verstek worden veroordeeld.

Wie om medische redenen die verband houden met de Covid 19- pandemie echt niet naar de rechtbank kan komen (bijvoorbeeld wie risicopatiënt is, wie recent behandeld is voor kanker, of wie ziek is), kan contact opnemen met de griffie en een doktersattest bezorgen.

Iedereen moet een mondmasker dragen en uiteraard de social distancing regels strikt respecteren. Alleen als iedereen dat doet, is ieders veiligheid verzekerd.

Om in de zittingszaal steeds de nodige afstand tussen de aanwezigen te kunnen bewaren, vragen wij ook met aandrang dat de te verschijnen partij alleen komt en geen vrienden of familie meebrengt, tenzij dat echt nodig is (zeer jong of zeer oud, of niet mobiel).

Binnen de zittingzaal zullen de rechter, de griffier en de deurwaarder duidelijk maken wat kan en niet kan, bijvoorbeeld in verband met documenten die moeten worden ingekeken.

De formele en informele bijeenkomsten inzake bewindvoering worden bij voorkeur digitaal of in de zittingszaal gehouden.  Indien nodig en bij gebreke aan andere mogelijkheden kan de rechter op basis van de bewijsstukken en eventuele schriftelijke verklaringen van betrokken partijen beslissen.

Concreet vragen wij aan de burger het volgende:

 • Als u een advocaat heeft verwittigt u deze op welk uur (tijdsblok) de zaak wordt behandeld en bespreekt u met uw advocaat of u best komt of kan thuisblijven als uw aanwezigheid niet nodig is
 • Als u geen advocaat heeft, kom gerust: u hoeft niet uit schrik voor besmetting weg te blijven; wij doen er alles aan om die te vermijden; zo vermijdt u dat uw zaak bij verstek wordt behandeld
 • Als u risicopatiënt bent of ziek, bezorgt u de griffie tijdig een recent doktersattest dat moet bevestigen dat u zich niet naar het gerechtsgebouw kan verplaatsen; laat uw telefoonnummer achter. U kan dat per post, per fax of per e-mail, maar doe het zo snel mogelijk
 • Kom liefst alléén naar de zittingzaal (of voor jongeren, personen die slecht te been zijn of oudere personen: bij voorkeur met niet meer dan één begeleider)
 • Kom stipt op tijd (en houd er rekening mee dat u aan de ingang de controle moet passeren en dat daar wachttijden kunnen zijn) en meld u aan bij de bode of griffier
 • Respecteer stipt alle coronamaatregelen:
  • Draag een mondmasker
  • Houd minstens 1,5 m afstand van iedereen
  • Neem handgel mee
 • Respecteer strikt alle instructies van de rechter, het personeel en de deurwaarders

 

Koenraad Van Hoof

Voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

 

Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen met uw vredegerecht of met de politierechtbank, waarvan de coördinaten op deze site te vinden zijn.

Nieuws

Overzicht zittingen vakantieperiode (juli-augustus) 2021

Bijzonder reglement van 8 december 2020

Bijlagen

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Wat is het Centraal Register van Bescherming van Personen (CRBP)?
Aanvraag bewind in het Centraal Register
CRBP: waar, hoe, wie?
Beginverslag bewind goederen
Beginverslag bewind personen
Jaarverslag bewind goederen
Jaarverslag bewind personen
Omstandige geneeskundige verklaring bewind
Verzoekschrift aanstelling bewindvoerder
Document PDF Word Excel Info
Overeenkomst tussen partijen over conclusietermijnen
Document PDF Word Excel Info
verzoekschrift huur
Document PDF Word Excel Info
Verzoek minnelijke schikking
Document PDF Word Excel Info
Volmacht

Sitemap