Adres van het College van Hoven en rechtbanken:

College Hoven en rechtbanken
Themisgebouw
Waterloolaan, 70, achtste verdiep
1000 Brussel
Tel. 02 557 46 50

Opgelet dit telefoonnummer dient enkel om het College te raadplegen. Het College geeft geen informatie over de verschillende rechtbanken en hoven. U dient daarvoor naar de homepage te gaan en daar links kiezen voor het soort rechtscollege en dan rechts zoeken naar de plaats van het rechtscollege.

U kan ook gebruik maken van deze link

Inlichtingen in verband met onderstaand formulier.

Hoe weet ik of mijn zaak doorgaat of niet?

Het College van hoven en rechtbanken heeft geen gegevens van de verschillende rechtscolleges.

Surf naar de website van het rechtscollege waar u moet verschijnen en raadpleeg daar de berichten of neem telefonisch contact op met de griffie van die rechtbank.

Wie ontvangt de mail die via dit formulier wordt verstuurd ?

Dit formulier wordt ter beschikking gesteld door het College van hoven en rechtbanken, de steundienst van de hoven en rechtbanken.

Het College van hoven en rechtbanken beschikt niet over de gegevens van de dossiers van deze rechtscolleges. Zij beheert ook niet de website van deze rechtscolleges.

Meer inlichtingen over het College vindt u hier.

Waarvoor dient dit formulier ?

Dit formulier dient enkel voor algemene informatieve vragen in verband met de website van hoven en rechtbanken, niet voor juridische vragen.

Voorbeelden van vragen zijn:

 • contactgegevens van een bepaalde rechtbank of hof;
 • aanwezigheid van brochures of formulieren bij een bepaalde rechtbank of hof;
 • inlichtingen over de stand van zaken van uw dossier via de rubriek “mijn dossier”;
 • vragen omtrent onderdelen van de website die niet werken;
 • reglement van een rechtbank of hof;
 • enz.

Een aantal van deze gegevens kan u zelf terug vinden op de website van de rechtbank of het hof waarop uw vraag betrekking heeft.

Inlichtingen over de stand van zaken van “uw dossier” vindt u hier. Omwille van privacyredenen zal u geen namen zien van partijen.

Inhoud van de vraag.

Hoe duidelijker uw vraag of opmerking, hoe vlugger u een antwoord zal ontvangen. Probeer wel de juiste verwijzing ( url ) toe te voegen van de pagina waar de vraag zich stelt of het probleem zich voordoet.

Welke vragen worden niet beantwoord ?

Artikel 297 Gerechtelijk wetboek bepaalt het volgende:

“De leden van de hoven, rechtbanken, parketten en griffies mogen mondeling noch schriftelijk de verdediging van de partijen voeren en mogen hun geen consult geven.”

Juridische vragen worden derhalve nooit beantwoord omdat dit bij wet uitgesloten is. Daarvoor kan u best beroep doen op bijvoorbeeld een advocaat, een gerechtsdeurwaarder, een notaris enz. 

Meer informatie over de bijstand van een advocaat (prodeo-advocaat) vindt u hier.

Klachten in verband met een bepaald rechtscollege  moet u rechtstreeks aan de bevoegde instantie melden of aan de Hoge Raad voor de Justitie, voor zover deze klachten rechtstreeks tot haar bevoegdheid behoren.

Specifieke vragen in verband met een bepaald rechtscollege (vredegerecht, politierechtbank, rechtbank van eerste aanleg enz.) moet u aan het bevoegd rechtscollege zelf stellen. De contactgegevens van de lokale websites kan u terugvinden via deze website.

Wanneer krijg ik een antwoord ?

Afhankelijk van het tijdstip van uw vraag, kan het antwoord 2 à 3 werkdagen in beslag nemen. Gelieve hiermee rekening te houden.

Ik heb het contactformulier ingevuld doch ik kreeg geen antwoord !

Indien u geen antwoord ontvangt binnen enkele dagen, dan kan dit het gevolg zijn van het feit dat u:

 • een vraag heeft gesteld die betrekking heeft op een specifiek rechtscollege; u moet de vraag rechtstreeks aan dat rechtscollege stellen;
 • uw vraag betrekking heeft op de betaling van de rolrechten; u vindt meer uitleg over de rolrechten en de betaling hier;
 • een uitstel heeft gevraagd voor een bepaalde zaak die hangend is voor een bepaald rechtscollege; u moet dat uitstel zelf vragen op de zitting of u laten vertegenwoordigen door een bevoegd persoon, zoals een advocaat;
 • een juridische vraag heeft gesteld die krachtens de wet niet mag beantwoord worden door een magistraat of een griffier; u moet daarvoor beroep doen op een advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder enz.;
 • een klacht heeft ingediend die u rechtstreeks moet indienen bij het bevoegd rechtscollege of de Hoge Raad voor de Justitie al naar gelang het geval;
 • een afspraak vraagt met een magistraat of griffier of andere personen van een bepaald rechtscollege; dit kan niet via dit contactformulier;
 • gevraagd heeft om een vonnis of uitspraak mede te delen; u moet daarvoor rechtstreeks contact opnemen met het bevoegde rechtscollege dat u slechts kan antwoorden in de door de wet voorziene gevallen;
 • uw vraag te algemeen en/of te onduidelijk heeft geformuleerd;
 • als journalist een vraag heeft gesteld; u moet daarvoor beroep doen op de persmagistraat van het bevoegd rechtscollege;
 • gegevens invult in één van de velden die ogenschijnlijk niet correct zijn, waardoor uw bericht als spam wordt aanzien;
 • een verkeerd mailadres heeft ingegeven.

Problemen in verband met de rolrechten.

De invordering van de rolrechten gebeurt niet door het College van hoven en rechtbanken en al evenmin door de hoven en rechtbanken.
De F.O.D. Financiën staat uitsluitend in voor de invordering ervan.
Voor problemen in verband met de betaling van de rolrechten, kan u best deze brochure raadplegen.

Vragen hieromtrent worden niet beantwoord.

Maatregelen ten gevolge van misbruik.

De laatste maanden werd en wordt het formulier geregeld misbruikt, bijvoorbeeld door verschillende malen na elkaar het formulier  te versturen, door het formulier te gebruiken om spam of virussen te verspreiden, door beledigingen te versturen enz.

Ten gevolge hiervan werden een aantal maatregelen getroffen:

-          het contactformulier zal slechts op bepaalde tijdstippen beschikbaar zijn, die niet op voorhand worden meegedeeld;

-          daarnaast zijn er ook andere beperkingen ingebouwd, die niet worden meegedeeld;

-          het is ook mogelijk dat klacht wordt ingediend.

Indien u er niet in slaagt het contactformulier te verzenden of indien het contactformulier gesloten is, probeer het dan op een later tijdstip nog eens of neem telefonisch contact op met het bevoegde rechtscollege.

Het College van hoven en rechtbanken verontschuldigt zich bij de burger voor dit ongemak doch is ervan overtuigd dat u begrip zal willen opbrengen voor deze manier van werken.

De gegevens van de webformulieren worden na beantwoording verwijderd.